home - logo ortes

briefinfo   kurzinfo 

Ortes, ekonomický servis, s.r.o.

Vedením účetnictví podporujeme:
SK Pardubičky
Lyžařský Klub Hradec Králové

Zaměstnanci pomáhají:
Konto BARIÉRY

  1. Politika ochrany osobních údajů
    
   Prohlášení společnosti k odpovědnosti za ochranu osobních údajů
    
   ORTES s.r.o. je obchodní společností, která působící v oblasti zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd. Služby zajišťuje prostřednictvím svých zaměstnanců.
    
   ORTES s.r.o. je dceřinou společností ORTEX spol. s r.o.
    
   ORTES s.r.o. při výkonu svých činností věnuje velkou pozornost ochraně soukromí jak zaměstnanců, tak zákazníků, dodavatelů a jiných osob. ORTES s.r.o. považuje za svojí odpovědnost přehledně a srozumitelně sdělit svým zaměstnancům, zákazníkům a dalším osobám, jakým způsobem přistupuje k plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se při plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů řídíme, nabývá účinnosti k 25. 5. 2018. Vaše dotazy nebo připomínky k oblasti ochrany osobních údajů je možné zasílat na: e-mail: ortes@ortes.cz; datovou schránku: pahrr9a; doručovací adresu: ORTES s.r.o., U Myslivny 239, 500 08 Hradec Králové.

   
   Základní zásady zpracování osobních údajů ve společnosti
    
   ORTES s.r.o. při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy korektně a transparentně. Osobní údaje používá jen k plnění zákonných povinností a dalším činnostem vyplývajícím z postavení soukromého subjektu. Vaše osobní údaje ORTES s.r.o. zpracovává pouze ke konkrétním stanoveným účelům a to v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracovává je způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné, vyžaduje ORTES s.r.o. ke zpracování osobních údajů udělení Vašeho souhlasu, který musí být udělen svobodně, ke konkrétnímu účelu, jednoznačně a po sdělení informací o tom, k jakému účelu zpracování bude souhlas udělen a po jakou dobu budou Vaše data uchovávána. 
     Pro zpracování osobních údajů, které je založeno na udělení Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv svobodně odvolat. Odvolání souhlasu musí být prokazatelné, aby společnost ORTES s.r.o. o odvolání souhlasu měla řádný záznam. V odvolání souhlasu výslovně uveďte, že se jedná o odvolání souhlasu a o odvolání jakého souhlasu. Odvolání souhlasu je nutno doručit na adresu ORTES s.r.o. nebo elektronicky na adresu ortes@ortes.cz.
  Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů a osoby pro ochranu osobních údajů Správcem osobních údajů je společnost: ORTES s.r.o., IČ: 63216141, se sídlem Dráby 785/IV, 56601 Vysoké Mýto, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 7722 V ORTES s.r.o. na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů dohlíží pověřená osoba odpovědná za ochranu osobních údajů, na kterou se můžete obracet na adrese ORTES s.r.o., Dráby 785, 566 01 Vysoké Mýto, na telefonu 465 461 612, na emailové adrese osobniudaje@ORTES.cz. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl společností jmenován. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování ORTES s.r.o. zpracovává osobní údaje k těmto základním účelům: Uzavírání a plnění smluvních závazků, Výroba a kontrola kvality výroby, Zaměstnávání zaměstnanců ve společnosti, Ochrany osob a majetku společnosti, Plnění zákonných povinností, Zajištění podpůrných činností Právním základem, který nám umožňuje zpracování osobních údajů, je plnění našich povinností vyplývajících ze zákona, oprávněný zájem společnosti, plnění smluvních závazků nebo Váš udělený souhlas. Kategorie zpracovávaných subjektů údajů – fyzických osob ORTES s.r.o. k výše uvedeným základním účelům zpracovává následující základní kategorie subjektů údajů: Zaměstnanci, Zákazníci, Dodavatelé, Jiné osoby. Kategorie zpracovávaných osobních údajů ORTES s.r.o. k výše uvedeným účelům zpracovává následující základní kategorie osobních údajů: identifikační údaje osob – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje osob – adresa, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popisné údaje osob – zdravotní pojišťovna, státní příslušnost, osobní stav, pracovně lékařské posudky, ekonomické údaje – bankovní účet, pobírání důchodů, rodičovský příspěvek, exekuce a insolvence, pracovní údaje – svěřený majetek, přístupové údaje, pracovní výkony, školení, lokační údaje – GPS čidla, IP adresy, obrazové údaje – fotografie, kamerový záznam. Zdroje osobních údajů ORTES s.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů – zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, zákazníků, dodavatelů, atd. Tyto osobní údaje jsou uvedeny v osobních dotaznících, v žádostech zaměstnanců, formulářích pro státní správu vyřizovaných v průběhu zaměstnání, v zasílaných objednávkách, nabídkách a jiných dokumentech. Příjemci osobních údajů ORTES s.r.o. poskytuje Vaše osobní údaje v rámci plnění svých zákonných povinností orgánům státní správy jako dalším samostatným správcům. ORTES s.r.o. poskytuje Vaše osobní údaje vlastníkům a členům skupiny KAYSER Filtration group. ORTES s.r.o. poskytuje Vaše osobní údaje jiným subjektům za účelem plnění smlouvy či správy dat. Přístup jiných osob k osobním údajům ORTES s.r.o. poskytuje přístup k Vašim osobním údajům svým zpracovatelům a to jen v případě, že tyto poskytují služby zajišťující zpracování osobních údajů na základě uzavřeného smluvního vztahu – zpracovatelské smlouvy. K osobním údajům jsou vázány stejnými povinnostmi jako ORTES s.r.o., která za ně zodpovídá. Jedná se o externě provozované informační systémy pro správu personální agendy, obchodních kontaktů a ochranu vozidel společnosti. ORTES s.r.o. má zajištěny externí servisní a jiné služby v rámci kterých mohou jejich poskytovatelé mít nepravidelný a nahodilý přistup k osobním údajům. Těmto jiným osobám umožňuje ORTES s.r.o. přístup k těmto systémům pouze na základě uzavřené servisní nebo jiné smlouvy včetně povinnosti zachování mlčenlivosti a zákazu zpracování těchto údajů nebo předání třetím osobám. Jedná se převážně o údržbu a správu informačních systémů společnosti. Doba zpracování osobních údajů ORTES s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání právního titulu k nim. Pro každý účel zpracování má stanovenou dobu jejich uchování. Po ukončení zpracování – naplnění účelu zpracování, budou osobní údaje vymazány, popř. skartovány. V případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž je vyžadován souhlas, se doba uchování řídí Vaším souhlasem. Případně jeho odvoláním. Profilování a automatizované zpracování osobních údajů ORTES s.r.o. neprovádí profilování získaných osobních údajů. ORTES s.r.o. neprovádí výlučně automatizované zpracování osobních údajů bez jakéhokoliv lidského zásahu. Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů ORTES s.r.o. Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům můžete u ORTES s.r.o. uplatnit následující práva: právo na informaci o zpracování Vašich osobních údajů – máte právo získat od ORTES s.r.o. potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou ve společnosti ORTES s.r.o. zpracovávány, právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat po ORTES s.r.o. získat přístup k těmto svým osobním údajům a informacím jaký je účel jejich zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů nebo o jaké kategorie příjemců jde, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informaci, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování, právo na opravu – právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na výmaz (právo být zapomenut) – týká se povinnosti správce vymazat zpracovávané osobní údaje; toto právo však neplatí vždy, neboť existují případy, kdy ORTES s.r.o. k řádnému plnění svých povinností a oprávněných zájmů osobní údaje zpracovávat musí (plnění zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků), právo na omezení zpracování – lze uplatnit v případě, že nechcete, aby ORTES s.r.o. zpracovávala osobní údaje pro jiné, než nezbytné zákonné důvody a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti, právo na přenositelnost osobních údajů – můžete požadovat, aby ORTES s.r.o. tam, kde jí v tom nebrání zákonná překážka a údaje jste poskytli na základě plnění uzavřené smlouvy nebo souhlasu se zpracováním, předala osobní údaje Vám nebo Vámi určenému správci, právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování – tuto námitku můžete vznést v případě, že si myslíte, že ORTES s.r.o. zpracovává osobní údaje neoprávněně; námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování, pokud by k takovémuto zpracování docházelo, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoli obrátit se žádostí, podnětem nebo stížností na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, emailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, nebo webové stránky úřadu https://www.uoou.cz. Uplatníte-li některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, vyrozumíme Vás o vyřešení Vašeho požadavku nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu můžeme s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí prodloužit o dva měsíce. O tomto Vás budeme také informovat. Místem pro uplatnění vašich práv, kam se můžete se kdykoli obrátit písemně na adrese: ORTES s.r.o., Dráby 785, 566 01 Vysoké Mýto, na telefonu: +420 465 461 612, na emailové adrese: osobniudaje@ORTES.cz, nebo formulář na webových stránkách ORTES s.r.o. http://www.ORTES.cz/kontakt. Uplatnění práv je bezplatné. ORTES s.r.o. může vyžadovat poplatek za vyřízení žádosti jen v případě, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, nebo protože se tatáž žádost nepřiměřeně často opakuje. Bližší pravidla pro uplatnění práv naleznete na: http://www.ORTES.cz/gdpr-osobudaje. Za ORTES s.r.o., Bc. Kateřina Hájková, prokurista 2. Pravidla pro uplatňování Vašich práv - vyřizování žádostí Abychom Vám usnadnili uplatňování Vašich práv, ale i podnětů, stížností, námitek a žádostí, zřídila naše společnost ORTES s.r.o. centrální místo pro jejich vyřizování. Tímto místem je u nás personální útvar (pověřená osoba). Žádost k uplatnění práv je oprávněn podat: subjekt údajů – fyzická osoba, o které jsou osobní údaje zpracovávány, zákonný zástupce subjektu údajů nebo opatrovník, osoba zmocněná subjektem údajů. Žádat lze o: informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, opravu nepřesných nebo neúplných Vašich osobních údajů, výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), podání námitky proti zpracování, na základě našeho oprávněném zájmu, omezení zpracování osobních údajů pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků přenositelnost osobních údajů. Žádost společnosti ORTES s.r.o. je možné podat následujícími způsoby: emailem na adresu: osobniudaje@ORTES.cz do datové schránky: gig2ygt písemně na adresu: ORTES s.r.o., Dráby 785, 566 01 Vysoké Mýto prostřednictvím webového formuláře: http://www.ORTES.cz/kontakt Podaná žádost, abychom ji mohli zpracovat, musí obsahovat: Vaši identifikaci pokud žádost podáváte za sebe nebo identifikaci žadatele a osoby, která je žadatele oprávněna zastupovat; kontaktní údaje žadatele, předmět žádosti - o co žadatel žádá, čeho se žádost týká, jaká svá práva uplatňuje, čeho konkrétně se domáhá, podpis žadatele u listinné žádosti, emailová adresa u elektronické žádosti, případně podepsaná elektronickým podpisem. Po přijetí Vaší žádosti se musíme ujistit o Vaší totožnosti. Podle formy a povahy žádosti, po Vás můžeme vyžadovat ověření totožnosti například občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. V případě pochybností o totožnosti žadatele, pokud nebude spolehlivě prokázána, nebude žádost vyřízena. Dále Vás můžeme požádat o doplnění předmětu žádosti, případně jakého zpracování se týká, abychom jí včas vyřídili k Vaší spokojenosti. Lhůta pro vyřízení žádosti Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v souladu s nařízením EU 2016/679 v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv takovém prodloužení Vás do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad budeme informovat. Náklady na vyřízení žádosti Vaše žádosti zpracováváme a vyřizujeme bezplatně. Budou-li podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme buď: uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo odmítnout žádosti vyhovět. Žádost subjektu údajů může být odmítnuta, pokud: se nám nepodaří ověřit totožnost žadatele, o níž jsou pochybnosti; jde o zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou žádost, zejména protože se opakuje; žadatelem je jiná osoba, než subjekt údajů, jehož se žádost týká, žadatelem není zákonný zástupce subjektu údajů nebo opatrovník; je-li žádost neoprávněná, protože překračuje rozsah práv subjektu údajů vyplývajících z nařízení či dalších dotčených právních předpisů; subjekt údajů odmítne uhradit požadovaný poplatek. Pokud nebude možné žádosti vyhovět, sdělíme Vám důvody, proč nebylo možné žádosti vyhovět. Zašleme Vám odmítnutí žádosti spolu s odůvodněním a poučením o Vašem právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud nebudete spokojeni s naší snahou plnit Vaše práva, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů: na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, emailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky qkbaa2n. 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel zasílání životopisů Společnost ORTES s.r.o., Dráby 785, 566 01 Vysoké Mýto je správcem osobních údajů, které od Vás chceme získat za účelem: zpracování životopisů uchazečů o zaměstnání pro výběr vhodného kandidáta. Pro výběr vhodného kandidáta na uvedenou pracovní pozici od Vás potřebujeme získat osobní údaje v následujícím rozsahu, pro Vaši jednoznačnou identifikaci: jméno, příjmení, datum narození pro možnost Vás kontaktovat telefon nebo email nebo doručovací adresa pro posouzení a výběr vhodného kandidáta profesní životopis Vaše osobní údaje včetně zaslaného životopisu budeme zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení a nejdéle jednoho roku po ukončení výběrového řízení nebo do odvolání Vašeho souhlasu. Profesní životopis si ponecháme po tuto dobu, abychom Vás mohli kontaktovat, pokud pro Vás budeme mít vhodnou pracovní pozici. Po této době nebo po obdržení Vašeho odvolání souhlasu údaje zlikvidujeme. Vaše poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely výběrového řízení. Vaše životopisy můžeme předat naší mateřské společnosti, na základě našich oprávněných zájmů, za účelem hodnocení vhodných kandidátů. Jako uchazeč o zaměstnání (subjekt údajů) máte právo od nás získat informace o zpracování Vašich osobních údajů a přístup k nim, máte právo na jejich opravu, výmaz a přenositelnost a podat námitku proti zpracování. Další informace o Vašich právech a o zpracování osobních údajů ve společnosti ORTES s.r.o. můžete získat na našich webových stránkách http://www.ORTES.cz v dokumentu “Politika ochrany osobních údajů - Prohlášení společnosti ORTES s.r.o. k odpovědnosti za ochranu osobních údajů“ (uvedena výše). Jako subjekt údajů máte právo na odvolání souhlasu se zpracováním těchto údajů. Pro odvolání souhlasu a uplatnění Vašich dalších práv postupujte podle informací uvedených na našich webových stránkách http://www.ORTES.cz nebo na personálním oddělení společnosti. Zadáním Vašich identifikačních a kontaktních údajů včetně životopisu do formuláře nebo e-mailu a následným odesláním souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
 • e-mail pro Ortes

  Ortes, ekonomický servis, s.r.o., U Myslivny 239, 500 08 Hradec Králové, Česká republika, GPS N50°10'40" E15°51'30"
  tel: +420 49 5260752

  aktualizováno: 10.12.2018 v 20.22